BBC News, Az?rbaycanca - X?b?rl?r

Koronavirus: Parlaq h?yat t?rzinin par?lt?s? solanlar

H?tta izolyasiya ??raitind? Instagram-da h?yat?n idilliya kimi g?rün? bil?c?yin? inanmaq ??tindir.

Toxunmaq n? ü?ün ?n?mlidir v? ?ll? g?rü?m?k t?krar mümkün olacaqm??

Dünyan?n h?r yerind? insanlar minillikl?r ?vv?l formala?m?? bioloji-sosial xüsusiyy?tl?rini t?rgidib bir-biril?rin? toxunmama?a ?al???rlar.

Koronavirus: "?ll?rinizi günd? az? 6 d?f? yuyun"

?g?r kifay?t q?d?r tez-tez istifad? edirsinizs?, adi sabun v? su viruslar? ?ldür? bilir, müt?x?ssisl?r deyir.

??h?rl?r avtomobill?r? nec? üstün g?lir?

Bütün dünyada ??h?rl?r karantin zaman? kü??l?rd? yanacaqla i?l?y?n avtomobill?rin say?n?n azalmas?n?n ?ahidi olub.

Burnumuzu niy? qurdalay?r?q?

Burun qurdalamaq iyr?nc, qeyri-gigiyenik v? potensial olaraq z?r?rlidir, buna g?r? d? bu v?rdi?in geni? yay?lmas?n?n s?b?bini anlamaq ??tindir.

  • Koronavirus: Avropa karantind?n nec? ??x?r?

    Avropa boyu insanlar art?q karantin rejiminin z?ifl?dilm?si istiqam?tind? g?rül?n t?dbirl?rin ?ahidi olurlar - biznesl?r yenid?n a??l?r, u?aqlar m?kt?b? qay?tma?a ba?lay?rlar. Avropada bu proses ?lk?d?n as?l? olaraq müxt?lif sür?t v? ?hat?lilikl? ba? verir.

  • Koronavirus: ?ngilt?r?d? karantin qaydalar? yum?al?r – ??kill?r

    ?ngilt?r?d? karantin rejimi yum?ald?l?b - yeni qaydalar indi insanlara a??q havada daha ?ox vaxt ke?irm?y? v? b?zil?rinin karantin rejimi ba?layandan b?ri ilk d?f? i?? qay?tmas?na imkan ver?c?k.