BBC News, Türk?e - Ana sayfa

 • ?ehirler aras? seyahat izni nas?l al?n?r, ?artlar? neler?

  Seyahat k?s?tlamas?n?n sürdü?ü 15 ?ehre giri?/??k?? yapabilmek i?in ??i?leri Bakanl??? taraf?ndan belirlenen ?artlar? sa?layarak, kaymakaml?klardaki ba?vuru inceleme kurullar? onay?yla "seyahat izin belgesi" almak gerekiyor. Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca, koronavirüs salg?n? tedbirleri kapsam?nda u?ak, tren, otobüs gibi toplu ula??m ara?lar?yla seyahat etmek isteyenlerin Hayat Eve S??ar (HES) adl? mobil uygulamadan kod almalar? gerekece?ini s?yledi. Koca uygulaman?n ne zaman ba?layaca??n? ise a??klamad?.

 • Koronavirüs riski nerelerde yüksek?

  Dünya genelinde koronavirüs k?s?tlamalar? gev?etilirken Covid-19 kapmamak ve ikinci bir dalga olu?mas?n? ?nlemek i?in nelerden ka??nmam?z gerekti?ini ve neler yapabilece?imizi ba????kl?k uzman? Erin Bromage’a sorduk.

 • Koronavirüs s?zlü?ü: Hangi terim ne anlama geliyor?

  Filyasyondan sürü ba????kl???na, koronavirüs günlük hayat?m?za pek ?ok yeni kelime ve kavram katt?. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Merak etti?iniz kavramlar?n anlamlar?na koronavirüs s?zlü?ümüzden bakabilirsiniz.

 • Koronavirüs vücudu nas?l etkiliyor?

  Aral?k’ta ?in’in Vuhan kentinde ba?layan koronavirüs salg?n?, tüm dünyada h?zla yay?l?yor. Hastal?klar?n ?o?u hafif ?iddette seyrediyor. Ancak dünya genelinde 6.500’e yak?n insan ya?am?n? yitirdi. Peki, virüs vücuda nas?l sald?r?yor? Neden baz? insanlar ?lürken, baz?lar? iyile?iyor.

 • Koronavirüsten nas?l korunursunuz?

  Sa?l?k yetkilileri, virüsten kendimizi nas?l koruyabilece?imize dair ad?m ad?m y?nerge ve tavsiyelerde bulunuyor. Ad?m ad?m virüsten nas?l korunabilece?inizi derledik.

 • Video, Akdeniz'de kaybolan botla yap?lan son konu?ma, 5,15

  ??inde Avrupa'ya ula?maya ?al??an g??menlerin bulundu?u bir bot, 9 ?ubat'ta Libya sular?nda ortadan kayboldu. Bu, ?a?r? merkezi g?nüllüleri ile botta bulunan 18 ya??ndaki bir Sudanl? gencin amcas? aras?nda o gece ger?ekle?en konu?man?n hikayesi.

 • Libya sava??n?n seyri bar?? masas?n? dayat?yor

  6 y?lda ülkenin neredeyse yüzde 90'?n? kontrolü alt?na alan General Halife Hafter'e ba?l? Libya Ulusal Ordusu, 18 May?s'ta stratejik Vatiyye Hava üssü'nü kaybederek Türkiye'nin de destekledi?i Ulusal Mutabakat Hükümeti kar??s?nda a??r yenilgi ald?. Gazeteci-yazar Fehim Ta?tekin, Libya'daki son geli?meleri BBC Türk?e'ye de?erlendirdi.

 • Video, Pakistan'da u?ak kazas?: ‘Asla unutmayaca??z’, 1,24

  Pakistan'da Cuma günü yerle?im alan?na dü?en u?akta ?lenlerin kimlik tespit ?al??malar? devam ederken, yak?nlar?n? kaybedenler ise yaralar?n? sarmaya ?al???yor.

 • Video, Gazzeli ?ocuklar?n 13 ya??ndaki ??retmeni, 2,24

  Tahta bir baraka, suntadan bir yaz? tahtas?, bir masa ve etraf?nda ?ocuklar. Gazze'de koronavirüs nedeniyle okullar Mart ay?nda kapat?ld?. 13 ya??ndaki Fecr Hamid ise okula gidemeyen ?ocuklara, derslerinden geri kalmamalar? i?in ??retmenlik yapmaya ba?lad?.

 • Video, Soyu tükenmi? olan Tazmanya Kaplan?'n?n g?rüntüleri 85 y?l sonra ortaya ??kt?, 0,19

  Soyu tükenmi? olan Tazmanya Kaplan?'n?n kaydedilen son g?rüntüleri 85 y?l sonra ortaya ??kt?. K?pe?i and?ran g?rüntüleri ve s?rt?ndaki Kaplan ?izgileriyle nadir bir g?rünüme sahip olan Tazmanya Kaplan?, en son 1936'da g?rülmü?tü.

 • Koronavirüs a??s?: ?ncelik kimin olacak?

  Dünyada 300 binden fazla can alan koronavirüsü yok etmek i?in en etkili y?ntem olarak g?rülüyor. Halihaz?rda 100'den fazla a?? geli?tirme ?al??mas? var. Ancak muhtemel bir a??n?n tüm dünyada kullan?ma sunulmas? i?in 6-18 ay aras? takvimler veriliyor. A?? bulma yar???n?n yan? s?ra bulundu?unda ?nceli?in kimde olaca?? da tart??ma konusu. BBC Newsnight a?? tart??malar?n? ele ald?.

 • Video, Endonezya'da koronavirüs mezarl???: 'Bu kadar bula??c? oldu?unun fark?na de?ildik', 3,50

  Endonezya'da mezarl?k ?al??anlar? koronavirüs nedeniyle günde 15 saat mesai yapmaya ba?lad?lar. Bunun kar??l???nda ise ayda 4 milyon 200 bin Endonezya rupisi (Yakla??k 1900 Türk Liras?) maa? al?yorlar. ???iler, koronavirüs salg?n? sonras? arkada?lar? ve kom?ular?n?n kendilerine yakla??m?n?n da de?i?ti?ini s?ylüyor.

 • Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ev i?i ili?kilerin y?netimi

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevapl?yor. Serinin 5. b?lümünde sosyal izolasyon sürecinde ev ya?am?ndaki ili?kilerimizi nas?l daha sa?l?kl? yürütebilece?imizi Uzman Psikolojik Dan??man Seyhan Sevin?ler anlat?yor.

 • Ruh sa?l???m?z? korumak i?in ?neriler

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevapl?yor. Serinin 2. b?lümünde salg?n ve karantina sürecinde ruh sa?l???m?z? korumak i?in neler yapabilece?imizi Uzman Psikolojik Dan??man Seyhan Sevin?ler anlat?yor.

 • Damgalama

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Serinin 4. b?lümünde salg?n?n toplumlarda neden oldu?u damgalama ve d??lama e?ilimlerine bak?yoruz. Ba?kent üniversitesi ve Türk Psikologlar Derne?i'nden Sosyal Psikolog Prof. Dr. Do?an K?kdemir anlat?yor.

 • ?ocuklar? nas?l etkiliyor?

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Serinin 2. b?lümünde salg?n ve karantina sürecinin ?ocuklar? nas?l etkiledi?ini ve ebeveynlerin nelere dikkat etemesi gerekti?ini ?ocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. ?zgür ?ner anlat?yor.

 • Nas?l ruhsal tepkiler veriyoruz?

  Koronavirüsün beden sa?l???m?z üzerindeki etkilerini art?k az ?ok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salg?n ve karantinaya nas?l ruhsal tepkiler vermemiz olas?? Virüs ?ocuklara nas?l anlat?l?r? Ve ruh sa?l???m?z? ilgilendiren bir?ok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevapl?yor. Serinin ilk b?lümünde salg?n ve karantinan?n olas? psikolojik etkilerini Uzman Klinik Psikolog G?khan ??nar anlat?yor.

 • 'K?zl?k zar?m? diktirdim, toplum beni buna zorlad?'

  BBC Türk?e'nin kad?nlar?n cinsel sa?l??? ve sorunlar?yla ilgili haz?rlad??? "Aram?zda Kalmas?n" adl? serinin ilk b?lümünde k?zl?k zar?n? diktiren bir kad?n ya?ad?klar?n? ve neden bu operasyonu yapt?rd???n?; uzmanlar da, k?zl?k zar?n?n toplumda nas?l g?rüldü?ünü ve ne gibi yanl?? sembollere d?nü?tü?ünü anlat?yor. Berza ?im?ek'in haberi.

 • 'Vajinismus oldum, tedavisi nedir?'

  Aram?zda Kalmas?n serisinin bu b?lümünde vajinismus var. Türkiye'de kad?nlar?n en s?k ya?ad??? cinsel sa?l?k sorunlar?ndan biri olan vajinismus genellikle psikolojik nedenlere ba?lan?yor. ?li?kiye girememe durumu uzmanlara g?re toplumda ve aile i?inde payla??lan yanl?? bilgilere ve bask?lardan kaynaklan?yor. Vajinismus nedir? Tedavisi nas?l oluyor?

Guardian: ?dlib'den Trablus'a Türkiye Do?u Akdeniz'de hakimiyet alan?n? geni?letmeye ?al???yor

?ngiltere'de yay?mlanan Guardian gazetesi, Türkiye'nin Libya'da etkisini art?rmak i?in Trablus hükümetine ba?l? orduya verdi?i deste?i ve Libya'ya sava?maya g?nderdi?i Suriyeli muhalif sava???lar? haberle?tirdi.

NYT: Türk silahlar?n?n Libya'ya ula?mas?n? engellemeleri istenen paral? askerler Hafter'le anla?amayarak Malta'ya gitti

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, ge?en y?l yaz aylar?nda Libya'da General Halife Hafter'e ba?l? gü?lerle birlikte sava?malar? i?in 4 ülkeden 20 paral? askere 80 milyon dolar ?dendi?ini yazd?. Ancak gazeteye g?re Birle?mi? Milletler taraf?ndan yürütülen bir soru?turma, askerlerin Hafter'le ya?ad?klar? anla?mazl?k nedeniyle Libya'da sadece 4 gün kal?p Malta'ya gittiklerini ortaya ??kard?. NYT haberinde, "Askerlerin g?revi Türkiye'nin g?nderdi?i silahlar?n denizden Trablus hükümetine ula?mas?n? ?nlemekti" dedi.

Vücuttaki T hücrelerini destekleyen ila? koronavirüs tedavisi i?in umut yaratt?

?ngiltere'de bilim insanlar? a??r hastalarda Covid-19'un etkilerini hafifletecek bir tedavinin deneylerine ba?lad?. Koronavirüse ba????k T hücrelerinin ?o?almas?n?n vücudu hastal???n etkilerinden korumas? umuluyor. T hücrelerini art?rma i?levi g?ren Interleukin 7 adl? ilac?n hastalar?n iyile?mesine yard?mc? olup olmayaca?? de?erlendirilecek.

D?viz ve alt?n i?lemlerinde vergi oran?n?n art?r?lmas? ne anlama geliyor?

Bireysel yat?r?mc?lar?n d?viz ve alt?n? bir tasarruf arac? olarak kullanmalar? zorla?t?r?larak tasarruflar?n TL cinsi varl?klarda de?erlendirilmesini te?vik i?in, kambiyo vergisi art?r?ld?. Ko? üniversitesi ??retim üyesi Ekonomist Selva Demiralp, bu art??? BBC Türk?e i?in de?erlendirdi.

Harry Potter'?n yazar? Rowling, yeni ?ocuk kitab? Ickabog'u internetten ücretsiz yay?ml?yor

10 y?l ?nce yazd??? ve sonra araya giren ba?ka i?lerden ?türü rafa kald?rd??? Ickabog adl? ?yküyle ilgili Twitter hesab?ndan a??klama yapan Rowling, "Evlere kapanm?? ?ocuklar veya bu zor garip zamanlarda okula giden ?ocuklar ücretsiz okuyabilsin diye Ickabog'u internetten ücretsiz yay?mlamaya karar verdim" dedi.

Bilim insanlar? koronavirüs ?nlemleriyle azalan karbon sal?m?n?n tekrar h?zla artmas?ndan endi?e ediyor

Covid-19 ?nlemleri, ?zellikle motorlu ara? kullan?m?n?n azalmas? iklim de?i?ikli?ine yol a?an gazlar?n sal?m?nda rekor dü?ü?lere yol a?t? ama bilim insanlar?, ?nlemler kald?r?ld?k?a karbon sal?mlar?n?n eskisini de a?an bir düzeye f?rlamas?ndan kayg?lan?yor.

NBA Walt Disney'le g?rü?melere ba?lad?, ma?lar?n Temmuz sonu ba?lamas? planlan?yor

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) y?netimi, koronavirüs salg?n? nedeniyle ara verilen sezonun kalan ma?lar?n?n Florida eyaletindeki Disney World Resort'ta oynanmas? i?in Walt Disney ?irketiyle g?rü?melere ba?lad?. G?rü?melerde anla?ma sa?lanmas? halinde NBA ma?lar? Temmuz ay? sonunda ba?layacak.

Zoom'un ?inli rakipleri DingTalk ve Voov uluslararas? pazarlara a??ld?

Dünya, salg?n sonras? "yeni normal" olarak ifade edilen ya?am tarz?na uyum sa?lamaya ?al???rken, video konferans yoluyla ileti?imin ?nemini sürdürece?i bekleniyor. Bu alanda lider olan Zoom, ?in'den Alibaba ve Tencent'in geli?tirdi?i rakip uygulamalarla kar?? kar??ya.